Historia szoły                                                   

Rok 1960  - powołanie dwuletniej Szkoły Przysposobienia Rolniczego

Rok 1977-78 - remont i adaptacja byłego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej na cele szkolne dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Rolniczej

Rok 1987-88 - budowa Garaży Szkolnych

Rok 1993 - uruchomienie Liceum Zawodowego

Rok 1994 - rozpoczęcie rozbudowy Szkoły

Rok 1996  - utworzenie Technikum Hodowli Koni i oddanie do użytku części dydaktycznej szkoły oraz pierwsza studniówka i matura w naszej szkole - profil rolniczy

Rok 1997 - powołanie Liceum Agrobiznesu i utworzenie decyzją Ministra Rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Żarnowcu

Rok 1998 - rozpoczęcie współpracy ze Szkołą Rolniczą w Minogoszczy na Ukrainie, wymiana uczniów. Udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Rok 1998 - utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rok 1999  - uruchomienie trzyletniego Technikum Rolniczego dla Dorosłych. Ponowny udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

2000 -  doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne

Rok 2001 - udział szkoły w programie Leonardo da Vinci i wyjazd młodzieży na praktyki do Włoch. Pierwsze studniówki i pierwsza matura profilu Technikum Hodowli Koni

Rok 2002 - pierwsza studniówka dla profilu Agrobiznes. Pierwsza matura w Technikum dla Dorosłych. Pierwsza matura profilu Agrobiznes

Rok 2003 - rozpoczęcie programu Socrates Comenius. Nowa pracownia komputerowa ufundowana przez MENiS.

Rok 2004  - oddanie do użytku hali sportowej dla potrzeb szkoły.

Rok 2005  - oddanie do użytku drugiej pracowni komputerowej ufundowanej przez EFS.

Rok 2007 - oddanie do użytku pracowni chemicznej.

21 kwietnia 2009  - nadanie imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład ZSRCKU.

Rok 2009 - ZSRCKU organizatorem XIII Finału Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

Lata 2009 - 2011 - dział ZSRCKU w programie Sokrates Comenius: "Duma i Uprzedzenia" - pokonywanie stereotypów. Wyjazd młodzieży do Belgii, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Czech, Turcji, Szwecji.

Rok 2010 - powstanie sekcji Ju-Jitsu; sukcesy reprezentantów szkoły na arenie krajowej i europejskiej.

Rok 2010 - rozpoczęcie budowy hali maszyn.

Rok 2011- realizacja projektu Leonardo da Vinci- „Horse Breeding in Polish- Norwegien”. Cykl wizyt studyjnych  w naszej szkole uczniów i nauczycieli z szkoły rolniczej w Tana  z Norwegii.

Rok 2011 - cykliczne wizyty uczniów szkół resortu rolnictwa z Francji w naszej szkole

Rok 2012 - oddanie do użytku hali maszyn.

Rok 2013 -  realizacja projektu „Agro na 6”. Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych wraz z wyjazdami studyjnymi do Hiszpanii, Włoch i Czech.

Rok 2013 - realizacja projektu „Leonardo da Vinci”- Ekologia i agroturystyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej . Wyjazdy młodzieży na staże do niemieckiego ośrodka DEULA Hideheim.

Rok 2015 - ZSRCKU organizatorem XIX Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Rok 2017 - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu staje się szkołą ministerialną, podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który staje się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły.

Wykonane zostają następujące inwestycje:
- zakup sprzętu komputerowego
- odnowienie pomieszczeń szkolnych
- zakup samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy
- zakup ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy
- przebudowa miejsca postojowego na samochody osobowe
- zakup wraz z dostawą 4-skibowego pługa
- zakup urządzenia diagnostycznego do ciągników i maszyn rolniczych z możliwością diagnostyki samochodów osobowych
- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych tokarki CNC oraz frezarki
- zakup pomocy dydaktycznej - przyczepy 12T

Rok 2018 - rozpoczęcie projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu". Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, odbycie staży uczniowskich  w zakładach pracy oraz doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne: utworzenie i wyposażenie certyfikowanej spawalni, doposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz pracowni weterynarii

Rok 2018 - oddanie do użytku pracowni weterynarii.

Rok 2019 - oddanie do użytku szatni.

Rok 2019 - nawiązanie współpracy z ambasadą amerykańską dla upamiętnienia śmierci na terenie Żarnowca amerykańskiego dyplomaty, poety i filozofa Jola Barlowa.

Rok 2019 - rozpoczęcie projektu Erazmus+ „Nasze wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Wyjazdy i wizyty studyjne do Węgier oraz Słowenii.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner